Diccionari de sinònims - Albert Jané
Tercera edició

presentació

Sobre aquesta edició

Instruccions d’ús

Abreviatures

crèdits


Cerca avançada

Consulta per funció sintàctica  

 

Crèdits


EQUIP DE L’EDICIÓ EN LÍNIA

Autor
Albert Jané i Riera
Secció Filològica - IEC

Idea del projecte
Mariàngela Vilallonga Vives
Secció Filològica - IEC

Correcció lingüística i ortotipogràfica
Josep M. Mestres i Serra (coordinació i supervisió)
Marta Llobet Franquesa
Alba Barat Vilà (adequació a la nova normativa ortogràfica)
Servei de Correcció Lingüística (IEC)

Processament de les dades
Marta Llobet Franquesa

Disseny, digitalització i desenvolupament informàtic
Santiago Muxach i Riubrogent
Servei de Recursos Digitals (IEC)


 

© Albert Jané i Riera
© Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Tercera edició en línia: setembre de 2015
Adequació a la nova normativa ortogràfica de lIEC: agost de 2017
Adequació a les actualitzacions setena (maig 2019) i vuitena (maig 2020) del DIEC2: juliol de 2020
DOI: 10.2436/10.2500.02.1

Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens perjudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) Reconeixement explícit. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) No comercialització. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) Termes de la llicència. S’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) Altres permisos. Els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.

 

 

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal