Diccionari de sinňnims - Albert Jané
Tercera edició

Menú

presentació

Sobre aquesta edició

Instruccions d’ús

Marques valoratives

crèdits


Cerca avançada

Consulta per funció sintàctica  

Abreviatures del diccionari

Les abreviatures que figuren en el diccionari corresponen a categories lexicogramaticals, a marques de llengua i a marques cronolectals i estilístiques.

a) Marques sintàctiques

— Categories lexicogramaticals:

adj. adjectiu
adj. f. adjectiu femení
adj. f. pl. adjectiu femení plural
adj. inv. adjectiu invariable
adj. m. adjectiu masculí
adj. m. pl. adjectiu masculí plural
adj. pl. adjectiu plural
adj. i f. adjectiu [femení] i [nom] femení
adj. i m. adjectiu [masculí] i [nom] masculí
adj. i m. i f. adjectiu i [nom] masculí i femení
adv. adverbi
art. def. article definit
art. indef. article indefinit
art. pers. article personal
c. adj. concurrčncia adjectival
c. nom. f. concurrčncia nominal femenina
c. nom. f. pl. concurrčncia nominal femenina plural
c. nom. m. concurrčncia nominal masculina
c. nom. m. pl. concurrčncia nominal masculina plural
c. nom. m. o f. concurrčncia nominal masculina o femenina
c. nom. pl. concurrčncia nominal plural
c. v. concurrčncia verbal
conj. conjunció
dem. demostratiu
dem. adv. demostratiu adverbial
dem. inv. demostratiu invariable
dem. pron. n. demostratiu pronominal neutre
f. [nom] femení
f. inv. [nom] femení invariable
f. pl. [nom] femení plural
f. o m. [nom] femení o masculí
fórm. rut. (enunciat fraseolňgic) fórmula rutinŕria (enunciat fraseolňgic)
indef. espec. indefinit especificador
indef. espec. inv. indefinit especificador invariable
indef. espec. pl. indefinit especificador plural
indef. pron. indefinit pronominal
indef. pron. inv. indefinit pronominal invariable
indef. pron. pl. indefinit pronominal plural
interj. (fórmula rutinŕria) interjecció (fórmula rutinŕria)
loc. adj. locució adjectival
loc. adj. f. locució adjectival femenina
loc. adj. m. locució adjectival masculina
loc. adj. m. o f. locució adjectival masculina o femenina
loc. adj. pl. locució adjectival plural
loc. adv. locució adverbial
loc. cl. locució clausal
loc. conj. locució conjuntiva
loc. nom. locució nominal
loc. nom. f. locució nominal femenina
loc. nom. m. locució nominal masculina
loc. nom. m. o f. locució nominal masculina o femenina
loc. nom. pl. locució nominal plural
loc. prep. locució prepositiva
loc. v. locució verbal
m. [nom] masculí
m. inv. [nom] masculí invariable
m. pl. [nom] masculí plural
m. i f. [nom] masculí i femení
m. i f. pl. [nom] masculí i femení plural
m. o f. [nom] masculí o femení
num. adj. numeral adjectival
num. adj. i nom. numeral adjectival i nominal
num. nom. numeral nominal
num. nom. f. numeral nominal femení
num. nom. m. numeral nominal masculí
par. (enunciat fraseolňgic) parčmia (enunciat fraseolňgic)
poss. adj. possessiu adjectival
poss. adj. m. i f. possessiu adjectival masculí i femení
poss. pron. possessiu pronominal
prep. preposició
pron. f. pronom femení
pron. f. pl. pronom femení plural
pron. inv. pronom invariable
pron. m. pronom masculí
pron. m. pl. pronom masculí plural
pron. m. i f. pronom masculí i femení
pron. m. i f. pl. pronom masculí i femení plural
quant. quantitatiu
quant. inv. quantitatiu invariable
quant. pl. quantitatiu plural
v. verb

— Funcions sintàctiques:

una altra funció
adjectiva
nominal
pronominal
determinant
quantificadora
verbal
adverbial
conjuntiva
prepositiva
interjectiva
oracional
paremial
formulŕria

b)  Marques de llengua

al. alemany
angl. anglès
fr. francès
it. italià
ll. llatí
rus rus

c)  Marques cronolectals i estilístiques:

ant. [emprat] antigament
desp. [emprat] despectivament
obs. [mot/sentit] obsolet