Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 20 que contenen «fictici»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


amanerat | amanerada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
afectat, forçat, ampul·lós, inflat, sofisticat, adotzenat, manierista, recercat, efeminat, fals, fictici.
afectada, forçada, ampul·losa, inflada, sofisticada, adotzenada, manierista, recercada, efeminada, falsa, fictícia.

aparent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. visible, ostensible, exterioritzat, manifest, palès, evident.
2. fictici, enganyós, artificiós, simulat.
1. visible, ostensible, exterioritzada, manifesta, palesa, evident.
2. fictícia, enganyosa, artificiosa, simulada.

artificial  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
postís, imitat, fingit, aparent, fals, falsificat, fictici, il·lusori, convencional, artificiós, sintètic.
postissa, imitada, fingida, aparent, falsa, falsificada, fictícia, il·lusòria, convencional, artificiosa, sintètica.

delusori | delusòria  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
enganyós, fal·làcies, artificiós, fictici.
enganyosa, fal·laciosa, artificiosa, fictícia.

fabulós | fabulosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fictici, fingit, inventat, fals, extraordinari, increïble, imaginari, excessiu, il·lusori, inversemblant, quimèric, fantàstic, exagerat, prodigiós.
2. mític, mitològic, llegendari.
1. fictícia, fingida, inventada, falsa, extraordinària, increïble, imaginària, excessiva, il·lusòria, inversemblant, quimèrica, fantàstica, exagerada, prodigiosa.
2. mítica, mitològica, llegendària.

fals 1| falsa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
erroni, enganyós, inexacte, aparent, apòcrif, ful, falsificat, il·legítim, inventat, il·lusori, imaginari, fingit, fictici, irreal, simulat, suposat, espuri, adulterat, artificial, fantàstic, disfressat.
errònia, enganyosa, inexacta, aparent, apòcrifa, fula, falsificada, il·legítima, inventada, il·lusòria, imaginària, fingida, fictícia, irreal, simulada, suposada, espúria, adulterada, artificial, fantàstica, disfressada.

fantasiós | fantasiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. imaginatiu, fabulós, inventat, fictici, il·lusori, fantàstic.
2. voluble, capriciós, capritxós, versàtil, vel·leïtós.
1. imaginativa, fabulosa, inventada, fictícia, il·lusòria, fantàstica.
2. voluble, capriciosa, capritxosa, versàtil, vel·leïtósa.

fantàstic | fantàstica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. imaginat, inventat, fictici, quimèric, il·lusori, fabulós, novel·lesc, màgic, utòpic, irreal, inexistent, fals.
2. capriciós, extravagant, fatu, presumit.
1. imaginada, inventada, fictícia, quimèrica, il·lusòria, fabulosa, novel·lesca, màgica, utòpica, irreal, inexistent, falsa.
2. capriciosa, extravagant, fàtua, presumida.

ficte | ficta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fingit, inventat, figurat, irreal, fictici.
fingida, inventada, figurada, irreal, fictícia.

fictici | fictícia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fingit, inventat, figurat, irreal, ficte, imaginat, suposat, il·lusori, fals.
fingida, inventada, figurada, irreal, ficta, imaginada, suposada, il·lusòria, falsa.

figurat | figurada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imaginat, imaginari, fictici, inventat, irreal, ficte, suposat, il·lusori, fingit.
imaginada, imaginària, fictícia, inventada, irreal, ficta, suposada, il·lusòria, fingida.

il·lusori | il·lusòria  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fictici, fantàstic, quimèric, fals.
fictícia, fantàstica, quimèrica, falsa.

imaginari | imaginària  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fictici, inexistent, inventat, quimèric, irreal, fantàstic, il·lusori, suposat.
fictícia, inexistent, inventada, quimèrica, irreal, fantàstica, il·lusòria, suposada.

inexistent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imaginari, fictici, irreal, utòpic, fantàstic.
imaginària, fictícia, irreal, utòpica, fantàstica.

irreal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imaginari, fictici, inexistent, inventat, quimèric, fantàstic, il·lusori, suposat.
imaginària, fictícia, inexistent, inventada, quimèrica, fantàstica, il·lusòria, suposada.

mític | mítica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
llegendari, fabulós, tradicional, fictici, èpic, mitològic.
llegendària, fabulosa, tradicional, fictícia, èpica, mitològica.

novel·lesc | novel·lesca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fictici, extraordinari, fantàstic, sensacionalista, truculent.
fictícia, extraordinària, fantàstica, sensacionalista, truculenta.

quimèric | quimèrica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. imaginari, il·lusori, fictici, enganyador, fabulós, inversemblant, fantàstic, utòpic, impossible.
2. visionari.
1. imaginària, il·lusòria, fictícia, enganyadora, fabulosa, inversemblant, fantàstica, utòpica, impossible.
2. visionària.

utòpic | utòpica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ideal, quimèric, fantàstic, irrealitzable, fictici, il·lusori, teòric, imaginari, impracticable, impossible.
ideal, quimèrica, fantàstica, irrealitzable, fictícia, il·lusòria, teòrica, imaginària, impracticable, impossible.

va | vana  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. irreal, il·lusori, imaginari, aparent, fictici, quimèric, insubstancial.
2. ineficaç, inútil, estèril, infructuós, malaguanyat.
3. vanitós, frívol, presumit, fatxenda, vacu.
1. irreal, il·lusòria, imaginària, aparent, fictícia, quimèrica, insubstancial.
2. ineficaç, inútil, estèril, infructuosa, malaguanyada.
3. vanitosa, frívola, presumida, fatxenda, vàcua.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 20 que contenen «fictici»


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal