Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 27 que contenen «excel·lent»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


admirable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
extraordinari, meravellós, bell, excel·lent, notable, sorprenent, espectacular, considerable, magnífic, prodigiós, superb, enlluernador, fascinant, lloable, elogiable, encisador, encantador, sensacional, sumptuós, majestuós.
extraordinària, meravellosa, bella, excel·lent, notable, sorprenent, espectacular, considerable, magnífica, prodigiosa, superba, enlluernadora, fascinant, lloable, elogiable, encisadora, encantadora, sensacional, sumptuosa, majestuosa.

auri | àuria  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. aurífic.
2. preciós, òptim, excel·lent, magnífic, regi.
1. aurífica.
2. preciosa, òptima, excel·lent, magnífica, règia.

bo | bona  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
(pren la forma bon quan precedeix l’element que modifica)
1. avantatjós, útil, convenient, favorable, satisfactori, profitós, fructuós, adequat, oportú, apropiat, adient, idoni, avinent, escaient, ajustat, conforme, enraonat, propi, fàcil, còmode.
2. excel·lent, distingit, sobresortint, exemplar.
3. gustós, plaent, agradable, esplèndid.
4. sa, robust, ferm, saludable.
5. bondadós, benèvol, benigne, beneït, benemèrit, caritatiu, compassiu, misericordiós, sant, virtuós, honest, honrat.
6. ingenu, càndid, innocent, incaut.
7. abundant, copiós, quantiós.
1. avantatjosa, útil, convenient, favorable, satisfactòria, profitosa, fructuosa, adequada, oportuna, apropiada, adient, idònia, avinent, escaient, ajustada, conforme, enraonada, pròpia, fàcil, còmoda.
2. excel·lent, distingida, sobresortint, exemplar.
3. gustosa, plaent, agradable, esplèndida.
4. sana, robusta, ferma, saludable.
5. bondadosa, benèvola, benigna, beneïda, benemèrita, caritativa, compassiva, misericordiosa, santa, virtuosa, honesta, honrada.
6. ingènua, càndida, innocent, incauta.
7. abundant, copiosa, quantiosa.

brau 2| brava  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. valent, coratjós, estrenu, intrèpid, heroic, audaç, animós, valerós.
2. bo, excel·lent.
3. notable, sobresortint.
4. fer, salvatge, feréstec, esquerp, indòmit.
1. valenta, coratjosa, estrènua, intrèpida, heroica, audaç, animosa, valerosa.
2. bona, excel·lent.
3. notable, sobresortint.
4. fera, salvatge, feréstega, esquerpa, indòmita.

eminent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. alt, elevat, alterós, destacat, dominant, encimbellat, espigat, superior, predominant, prominent, preeminent, culminant.
2. sobresortint, distingit, il·lustre, preclar, notable, cèlebre, insigne, conspicu, destacat, eximi, egregi, gran, excel·lent.
1. alta, elevava, alterosa, destacada, dominant, encimbellada, espigada, superior, predominant, prominent, preeminent, culminant.
2. sobresortint, distingida, il·lustre, preclara, notable, cèlebre, insigne, conspícua, destacada, exímia, egrègia, gran, excel·lent.

esplèndid | esplèndida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. magnífic, estupend, gloriós, fantàstic, sumptuós, regi, excel·lent, luxós.
2. munífic, generós, desprès, liberal.
1. magnífica, estupenda, gloriosa, fantàstica, sumptuosa, règia, excel·lent, luxosa.
2. munífica, generosa, despresa, liberal.

estupend | estupenda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
admirable, magnífic, excel·lent, meravellós, prodigiós, esplèndid, fantàstic, sensacional, immillorable.
admirable, magnífica, excel·lent, meravellosa, prodigiosa, esplèndida, fantàstica, sensacional, immillorable.

excel·lent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
òptim, perfecte, superior, notable, sobresortint, exquisit, eximi, extraordinari, eminent, il·lustre, distingit, magnífic, rellevant, egregi, excels, estupend.
òptima, perfecta, superior, notable, sobresortint, exquisida, exímia, extraordinària, eminent, il·lustre, distingida, magnífica, rellevant, egrègia, excelsa, estupenda.

excels | excelsa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
excel·lent, celestial, diví, gloriós, il·lustre, eximi, preclar, distingit, eminent, sublim.
excel·lent, celestial, divina, gloriosa, il·lustre, exímia, preclara, distingida, eminent, sublim.

eximi | exímia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
excel·lent, il·lustre, conspicu, distingit, egregi, eminent, ínclit, perínclit, gloriós, preclar.
excel·lent, il·lustre, conspícua, distingida, egrègia, eminent, ínclita, perínclita, gloriosa, preclara.

exquisit | exquisida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
boníssim, saborós, gustós, delicat, excel·lent.
boníssima, saborosa, gustosa, delicada, excel·lent.

extra 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
extraordinari, superior, excepcional, òptim, excel·lent.
extraordinària, superior, excepcional, òptima, excel·lent.

extraordinari | extraordinària  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. excepcional, superior, sobresortint, únic, estupend, increïble, descomunal, meravellós, sorprenent, fantàstic, sensacional, espaterrant, fenomenal, formidable, colossal, enorme, desmesurat, magne, excel·lent, grandiós.
2. especial, insòlit, singular.
1. excepcional, superior, sobresortint, única, estupenda, increïble, descomunal, meravellosa, sorprenent, fantàstica, sensacional, espaterrant, fenomenal, formidable, colossal, enorme, desmesurada, magna, excel·lent, grandiosa.
2. especial, insòlita, singular.

fi 3| fina  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. prim, afuat, agut, esmolat, afinat, lacerant.
2. esvelt, delicat, gentil, gràcil.
3. pur, excel·lent, bo, selecte, exquisit, sedós, tènue.
4. subtil, sagaç, penetrant, llest, astut, diplomàtic.
5. educat, cortès, atent, pulcre, primmirat.
1. prima, afuada, aguda, esmolada, afinada, lacerant.
2. esvelta, delicada, gentil, gràcil.
3. pura, excel·lent, bona, selecta, exquisida, sedosa, tènue.
4. subtil, sagaç, penetrant, llesta, astuta, diplomàtica.
5. educada, cortesa, atent, pulcra, primmirada.

gran  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. alt, elevat, alterós, llarg, colossal, gegantí, agegantat, destacat, superior, extrem, gegantesc, enorme, grandiós, extraordinari, immens, vast, piramidal, ciclopi, titànic, formidable, descomunal, ingent, monumental, desmesurat, voluminós, gros, extens, espaiós, ample, ampli, esbarjós, dilatat, capaç, balder, folgat, major, majúscul.
2. vell, fet, granat, crescut.
3. magne, excel·lent, magnànim, distingit, il·lustre.
1. alta, elevada, alterosa, llarga, colossal, gegantina, agegantada, destacada, superior, extrema, gegantesca, enorme, grandiosa, extraordinària, immensa, vasta, piramidal, ciclòpia, titànica, formidable, descomunal, ingent, monumental, desmesurada, voluminosa, grossa, extensa, espaiosa, ampla, àmplia, esbarjosa, dilatada, capaç, baldera, folgada, major, majúscula.
2. vella, feta, granada, crescuda.
3. magna, excel·lent, magnànima, distingida, il·lustre.

immillorable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
bo, excel·lent, perfecte, ideal, òptim, superior, insuperable.
bona, excel·lent, perfecte, ideal, òptima, superior, insuperable.

insuperable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
immillorable, bo, excel·lent, perfecte, ideal, òptim, superior.
immillorable, bona, excel·lent, perfecta, ideal, òptima, superior.

magistral  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. perfecte, gran, important, notable, sobresortint, excel·lent, superb, mestrívol, consumat, modèlic, insuperable, impecable, òptim.
2. principal.
1. perfecta, gran, important, notable, sobresortint, excel·lent, superba, mestrívola, consumada, modèlica, insuperable, impecable, òptima.
2. principal.

magnífic | magnífica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
sumptuós, luxós, fastuós, pompós, esplendorós, majestuós, superb, fantàstic, formidable, estupend, exquisit, regi, principesc, superior, excel·lent, esplèndid, bo, gran, bell.
sumptuosa, luxosa, fastuosa, pomposa, esplendorosa, majestuosa, superba, fantàstica, formidable, estupenda, exquisida, règia, principesca, superior, excel·lent, esplèndida, bona, gran, bella.

meravellós | meravellosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
admirable, extraordinari, bell, excel·lent, notable, sorprenent, espectacular, magnífic, prodigiós, superb, enlluernador, fascinant, encantador, sensacional, sumptuós, majestuós.
admirable, extraordinària, bella, excel·lent, notable, sorprenent, espectacular, magnífica, prodigiosa, superba, enlluernadora, fascinant, encantadora, sensacional, sumptuosa, majestuosa.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 27 que contenen «excel·lent»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal