Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 33 que contenen «difícil»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


abstrús | abstrusa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
recòndit, incomprensible, ocult, obscur, pregon, profund, difícil, esotèric, embolicat, impenetrable, indesxifrable, inextricable, enrevessat, envitricollat.
recòndita, incomprensible, oculta, obscura, pregona, profunda, difícil, esotèrica, embolicada, impenetrable, indesxifrable, inextricable, enrevessada, envitricollada.

agrest | agresta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. camperol, rural, rústec, campestre, boscà, bosquetà, muntanyenc, silvestre.
2. abrupte, feréstec, aspre, esquerp, aspriu, asprós, difícil, trencat, rude, selvàtic, inculte, fragós.
3. rude, groller, incivil, insociable, incivilitzat, isard, alarb.
1. camperola, rural, rústega, campestre, boscana, bosquetana, muntanyenca, silvestre.
2. abrupta, feréstega, aspra, esquerpa, aspriva, asprosa, difícil, trencada, rude, selvàtica, inculta, fragosa.
3. rude, grollera, incivil, insociable, incivilitzada, isarda, alarba.

ardu | àrdua  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. arduós, abrupte, espadat, trencat, rost, escarpat.
2. dur, difícil, feixuc, penós, treballós, fatigós.
1. arduosa, abrupta, espadada, trencada, rosta, escarpada.
2. dura, difícil, feixuga, penosa, treballosa, fatigosa.

aspre 2| aspra  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. rugós, arrugat, desigual, raspós.
2. amarg, àcid.
3. rude, esquerp, difícil, agrest, salvatge, feréstec, abrupte, aspriu, asprós, esquívol, insociable, adust, intractable, selvàtic, isard, bròfec, sorrut.
1. rugosa, arrugada, desigual, rasposa.
2. amarga, àcida.
3. rude, esquerpa, difícil, agresta, salvatge, feréstega, abrupta, aspriva, asprosa, esquívola, insociable, adusta, intractable, selvàtica, isarda, bròfega, sorruda.

cansat | cansada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. exhaurit, esgotat, fatigat, afeblit, aplanat, rebentat, las, lassat, desfet, aixafat, decandit, defallit.
2. tip, fart, avorrit, fastiguejat, atabalat, amoïnat.
3. cansós, fatigant, pesat, dur, fatigós, difícil, avorrit.
1. exhaurida, esgotada, fatigada, afeblida, aplanada, rebentada, lassa, lassada, desfeta, aixafada, decandida, defallida.
2. tipa, farta, avorrida, fastiguejada, atabalada, amoïnada.
3. cansosa, fatigant, pesada, dura, fatigosa, difícil, avorrida.

cansós | cansosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cansat, fatigant, pesat, dur, fatigós, difícil, avorrit.
cansada, fatigant, pesada, dura, fatigosa, difícil, avorrida.

complicat | complicada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
complex, embolicat, embullat, embrollat, difícil, enrevessat.
complexa, embolicada, embullada, embrollada, difícil, enrevessada.

costar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. valer, valdre, pagar-se, cotitzar, importar, resultar, pujar.
2. ésser difícil.
3. requerir, exigir, demanar.

costós | costosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. car, onerós, elevat, dispendiós.
2. difícil, treballós, penós, dificultós.
1. cara, onerosa, elevada, dispendiosa.
2. difícil, treballosa, penosa, dificultosa.

crític 1| crítica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. àlgid, culminant, decisiu, crucial, precís.
2. perillós, greu, difícil.
1. àlgida, culminant, decisiva, crucial, precisa.
2. perillosa, greu, difícil.

dens | densa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. espès, compacte, atapeït, comprimit, consistent, massís, condensat.
2. ric, abundós, pletòric, fèrtil.
3. difícil, obscur, impenetrable.
1. espessa, compacta, atapeïda, comprimida, consistent, massissa, condensada.
2. rica, abundosa, pletòrica, fèrtil.
3. difícil, obscura, impenetrable.

difícil  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. complicat, complex, embullat, embrollat, enrevessat, laberíntic, enigmàtic, incomprensible, inextricable, intricat.
2. abrupte, trencat, espadat, rost, escarpat, inaccessible, dret, infranquejable.
3. ardu, costós, treballós, penós, dificultós, dur, feixuc, fatigós, laboriós, pesat, cansat, cansós.
4. delicat, susceptible, irritable, puntós, primmirat.
1. complicada, complexa, embullada, embrollada, enrevessada, laberíntica, enigmàtica, incomprensible, inextricable, intricada.
2. abrupta, trencada, espadada, rosta, escarpada, inaccessible, dreta, infranquejable.
3. àrdua, costosa, treballosa, penosa, dificultosa, dura, feixuga, fatigosa, laboriosa, pesada, cansada, cansosa.
4. delicada, susceptible, irritable, puntosa, primmirada.

dificultós | dificultosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
difícil, ardu, costós, treballós, penós, dur, feixuc, fatigós, laboriós, pesat, cansat, cansós.
difícil, àrdua, costosa, treballosa, penosa, dura, feixuga, fatigosa, laboriosa, pesada, cansada, cansosa.

dur 1| dura  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. sòlid, resistent, consistent, coherent, fort, ferri, corretjós, coriaci, adamantí, granític, petri.
2. insensible, despietat, sever, violent, rígid, inexorable, inclement, rude.
3. obstinat, tossut, obtús.
4. tenaç, incansable, ferm, irreductible.
5. difícil, penós, cansat, rigorós, insofrible.
1. sòlida, resistent, consistent, coherent, forta, fèrria, corretjosa, coriàcia, adamantina, granítica, pètria.
2. insensible, despietada, severa, violenta, rígida, inexorable, inclement, rude.
3. obstinada, tossuda, obtusa.
4. tenaç, incansable, ferma, irreductible.
5. difícil, penosa, cansada, rigorosa, insofrible.

enrevessat | enrevessada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
difícil, complicat, embullat, embrollat, confús, inextricable, obscur, entravessat.
difícil, complicada, embullada, embrollada, confusa, inextricable, obscura, entravessada.

fatigós | fatigosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. cansat, cansós, fatigant, pesat, dur, difícil, avorrit, llarg, interminable.
2. exhaurit, esgotat, cansat, afeblit, aplanat, rebentat, las, lassat, desfet, aixafat, decandit, defallit.
1. cansada, cansosa, fatigant, pesada, dura, difícil, avorrida, llarga, interminable.
2. exhaurida, esgotada, cansada, afeblida, aplanada, rebentada, lassa, lassada, desfeta, aixafada, decandida, defallida.

greu  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. pesant, pesat.
2. important, transcendent, difícil, perillós, crític, delicat.
3. digne, circumspecte, ponderat, mesurat, seriós.
4. baix.
1. pesant, pesada.
2. important, transcendent, difícil, perillosa, crítica, delicada.
3. digna, circumspecta, ponderada, mesurada, seriosa.
4. baixa.

impenetrable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. tancat, hermètic, inaccessible, clos, encastellat.
2. secret, obscur, fosc, inescrutable, incomprensible, inextricable, difícil, misteriós, esotèric, complicat, enigmàtic, indesxifrable, críptic.
3. inabordable, incommovible, inassequible, impassible, insensible, indiferent.
1. tancada, hermètica, inaccessible, closa, encastellada.
2. secreta, obscura, fosca, inescrutable, incomprensible, inextricable, difícil, misteriosa, esotèrica, complicada, enigmàtica, indesxifrable, críptica.
3. inabordable, incommovible, inassequible, impassible, insensible, indiferent.

inaccessible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
inassequible, inassolible, inabastable, inaconseguible, inabordable, desavinent, incomunicat, isolat, aïllat, impenetrable, inextricable, difícil.
inassequible, inassolible, inabastable, inaconseguible, inabordable, desavinent, incomunicada, isolada, aïllada, impenetrable, inextricable, difícil.

incomprensible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indesxifrable, inexplicable, inintel·ligible, estrany, sorprenent, inextricable, impenetrable, difícil, misteriós, esotèric, críptic, cabalístic, absurd, confús, complicat, enigmàtic, inconcebible, embolicat, envitricollat.
indesxifrable, inexplicable, inintel·ligible, estranya, sorprenent, inextricable, impenetrable, difícil, misteriosa, esotèrica, críptica, cabalística, absurda, confusa, complicada, enigmàtica, inconcebible, embolicada, envitricollada.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 33 que contenen «difícil»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal